Chi tiết thủ tục

Lấy ý kiến của các sở: Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch  (09-11-2019 17:14:10)

4. Lấy ý kiến của các sở: Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh.

4.1. Trình tự thực hiện

- Chủ đầu tư gửi công văn xin ý kiến và 01 bộ hồ sơ dự án lấy ý kiến góp ý của Sở Xây dựng.

- Sở Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến và hồ sơ dự án.

4. 2. Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang (09 Điện Biên Phủ, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) hoặc gửi qua đường văn thư.

4.3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản xin ý kiến góp ý.

- Hồ sơ dự án bao gồm phần thuyết minh, bộ ảnh và thiết kế cơ sở.

- Các văn bản thỏa thuận chủ trương, thẩm định dự án và văn bản khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4.4. Thời hạn giải quyết:

Tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến và hồ sơ dự án.

4.5. Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư                                                                

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản cho ý kiến góp ý về hồ sơ dự án.

4.8. Phí: Không

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Yêu cầu hoặc điều kiện 1:Việc thực hiện dự án tuyệt đối không được làm thay đổi hoặc gây tổn hại các giá trị văn hóa, kiến trúc, lịch sử,... ban đầu của công trình.

b) Yêu cầu hoặc điều kiện 2:Việc lập, thẩm định, phê duyệt, và triển khai thực hiện dự án bảo tồn tôn tạo trong khu vực phát triển đô thị được thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, pháp luật về xây dựng, Nghị định 11/2013/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

- Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM: 4_46PZEF3G.docx