Chi tiết thủ tục

Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới (09-11-2019 17:10:31)

2. Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh.

2.1. Trình tự thực hiện

- Chủ đầu tư gửi tờ trình kèm theo 05 bộ hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang (09 Điện Biên Phủ, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) đề nghị điều chỉnh dự án. Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, ghi giấy biên nhận hồ sơ.

- Trường hợp các dự án không thuộc phạm vi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: Sở Xây dựng có văn bản trình UBND cấp tỉnh xem xét và ra văn bản trả lời về các đề nghị thay đổi, bổ sung các nội dung của dự án.

- Trường hợp các dự án thuộc phạm vi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng:

UBND tỉnh gửi Tờ trình kèm theo 03 bộ hồ sơ về Bộ Xây dựng để lấy ý kiến. Bộ Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ và trả lời Chủ đầu tư, đồng thời có công văn gửi UBND cấp tỉnh về việc điều chỉnh dự án. Trong trường hợp cần thiết Bộ Xây dựng lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan.

UBND cấp tỉnh ra quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án.

- UBND cấp tỉnh trao quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án cho Chủ đầu tư tại trụ sở cơ quan hành chính và gửi cho Bộ Xây dựng qua đường văn thư.

2.2. Cách thức thực hiện

- Chủ đầu tư trực tiếp gửi hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang (09 Điện Biên Phủ, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

- Việc gửi hồ sơ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường văn thư.

2.3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án.

- Phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án.

- Văn bản có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ

- Số lượng hồ sơ trình UBND cấp tỉnh: 05 (bộ).

- Số lượng hồ sơ trình Bộ Xây dựng (đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng): 03 (bộ).

2.4. Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn Sở Xây dựng xem xét và trình UBND tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án.

- Đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: thời hạn Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ và trả lời Chủ đầu tư không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ dự án của Chủ đầu tư.

Trường hợp Bộ Xây dựng phải lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan thì tổng thời gian xem xét trả lời không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ dự án của Chủ đầu tư.

2.5. Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ đầu tư                                                               

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Xây dựng và các cơ quan khác có liên quan.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án của UBND cấp tỉnh hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không chấp thuận.

2.8. Phí:Chưa có quy định.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM: 2_2IrYu984.docx