Chi tiết thủ tục

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình  (09-11-2019 17:12:09)

3. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt.

3.1 Trình tự thực hiện

- Chủ đầu tư gửi tờ trình và 15 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang (09 Điện Biên Phủ, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, ghi giấy biên nhận hồ sơ.

- Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ dự án và có văn bản thẩm định trình UBND cấp tỉnh.

- UBND cấp tỉnh gửi 01 bộ hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản theo thời hạn quy định.

- Trên cơ sở văn bản thẩm định và văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh xem xét, chấp thuận dự án.

- UBND cấp tỉnh trao văn bản chấp thuận dự án cho Chủ đầu tư tại trụ sở cơ quan hành chính và gửi cho Bộ Xây dựng qua đường văn thư.

3.2. Cách thức thực hiện

- Chủ đầu tư trực tiếp gửi hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

- Việc gửi hồ sơ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường văn thư.

3.3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị chấp thuận dự án.

- Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.

- Các văn bản pháp lý có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ trình thẩm định: 15 (bộ).

3.4. Thời hạn giải quyết:

Không quá 37 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian gửi hồ sơ qua đường văn thư), trong đó:

- Thời gian xem xét hồ sơ, chuẩn bị công văn gửi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng là 7 ngày kể từ ngày nhận được công văn và 15 bộ hồ sơ dự án hợp lệ của Chủ đầu tư;

- Thời gian Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến;

- Thời gian UBND cấp tỉnh xem xét, chấp thuận dự án tối đa là 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng.

3.5. Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.                                                               

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Xây dựng và các cơ quan khác có liên quan.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản chấp thuận dự án hoặc không chấp thuận dự án của UBND cấp tỉnh.

3.8. Phí:Chưa quy định.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM: 3_Nt9KlqDT.docx