Chi tiết thông báo

Về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018 (28-05-2018 18:45:28)

Thông báo số 02/TB-HĐ ngày 29/5/2018 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018

Tập tin đính kèm: Thông báo số 02_60vJxisy.doc