Chi tiết thông báo

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2018 (19-12-2018 12:02:23)

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2018

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐ ngày 20/12/2018 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2018. Danh sách bao gồm 107 thí sinh theo danh sách đính kèm.

Tập tin đính kèm: dangtai M_FXpWrwQ9.pdf