Chi tiết thông báo

Về việc phê duyệt bổ sung danh sách thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018 (29-05-2018 19:09:11)

Quyết định số 03/QĐ-HĐ ngày 29/5/2018 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Về việc phê duyệt bổ sung danh sách thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018

Tập tin đính kèm: QĐ 03_XzfbGheR.doc