Chi tiết thông báo

Thông tư số 18/2019/TT-BXD hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng (29-01-2020 16:37:29)

Thông tư số 18/2019/TT-BXD hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Tập tin đính kèm: thong-tu-18-2019-tt-bxd-huong-dan-quy-doi-von-dau-tu-xay-dung_PQNtqKC1.doc