Chi tiết thông báo

Thông tư số 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (29-01-2020 16:32:32)

Thông tư số 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Tập tin đính kèm: thong-tu-16-2019-tt-bxd-xac-dinh-chi-phi-quan-ly-du-an-va-tu-van-dau-tu-xay-dung_7bZoIskV.doc