Chi tiết thông báo

Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng (29-01-2020 16:31:10)

Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Tập tin đính kèm: thong-tu-15-2019-tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-don-gia-nhan-cong-xay-dung_3Xpcxv0S.doc