Chi tiết thông báo

THÔNG TƯ SỐ 13/2019/TT-BXD quản lý chi phí xây dựng công trình xây dựng nông thôn mới (29-01-2020 16:26:30)

Thông tư quy định việc quản lý chi phí xây dựng công trình xây dựng nông thôn mới.

Tập tin đính kèm: thong-tu-13-2019-tt-bxd-quan-ly-chi-phi-xay-dung-cong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi_diXGRufo.doc