Chi tiết thông báo

Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2017 (13-10-2017 10:40:21)

Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2017

Tập tin đính kèm: TB đợt 2 thay đổi_pUmFR1AC.pdf