Chi tiết thông báo

Thông báo lựa chọn nhà đầu tư dự án: Chỉnh trang đô thị phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (01-05-2019 15:54:14)

Chỉnh trang đô thị phường III

Tập tin đính kèm: File_X39uQdeW.PDF