Chi tiết thông báo

Thời gian chính thức tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD (đợt 2 năm 2018) (02-12-2018 12:43:09)

Thời gian chính thức tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD (đợt 2 năm 2018)

Tiếp theo Thông báo số 1565/TB-SXD ngày 09/10/2018 của Sở xây dựng tỉnh Hậu Giang Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 2 năm 2018).

Nay, Sở Xây dựng thông báo một số nội dung có thay đổi và thời gian chính thức tổ chức sát hạch như sau:

1. Về thi sát hạch: Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới, cấp lại đối với chứng chỉ hành nghề đã hết hạn sử dụng, điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, nâng hạng chứng chỉ hành nghề thì đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp (kiến thức chuyên môn) có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Về thời gian và địa điểm:

- Địa điểm sát hạch: Tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin học tỉnh Hậu Giang: Số 02, Đường Đồ Chiểu, KV4, P1, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Thời gian sát hạch: 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2018.

Trước thời điểm sát hạch 5 ngày (ngày 21/12/2018) Sở xây dựng sẽ niêm yết danh sách các cá nhân tham dự kỳ thi sát hạch trên trang thông tin điện tử của Sở xây dựng.