Chi tiết thông báo

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới Ngã Sáu (17-05-2020 10:52:59)

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới Ngã Sáu

Tập tin đính kèm: 13. SKH_phe duyet ket qua lua chon Khu ĐTN Nga Sau_HPhat moi_ufdiJbmS.docx