Chi tiết thông báo

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Chỉnh trang đô thị phường III, thành phố Vị Thanh (17-05-2020 10:42:09)

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Chỉnh trang đô thị phường III, thành phố Vị Thanh

Tập tin đính kèm: 2. SKH_phe duyet ket qua lua chon Chinh trang ĐT PIII_VI Thanh moi_6Bfkda5L.docx