Chi tiết thông báo

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (21-04-2017 01:35:52)

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tập tin đính kèm: ND 42 2017 ND CP ve sua doi ND 59 2015 quan ly du an_Q3jfoerH.pdf