Chi tiết thông báo

MỜI THẦU: DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THỊ XÃ NGÃ BẢY 1 (09-11-2019 18:21:14)

MỜI THẦU: DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THỊ XÃ NGÃ BẢY 1

Tập tin đính kèm: Ngã Bảy 1_gJmTCKhN.rar