Chi tiết thông báo

MỜI THẦU: DỰ ÁN KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI PHÚ HỮU (09-11-2019 18:23:14)

MỜI THẦU: DỰ ÁN KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI PHÚ HỮU

Tập tin đính kèm: NTM Phú Hữu_pjXLdsGN.rar