Chi tiết thông báo

MỜI THẦU: DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM SÔNG HẬU THỊ TRẤN MÁI DẦM (09-11-2019 18:19:33)

MỜI THẦU: DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM SÔNG HẬU THỊ TRẤN MÁI DẦM

Tập tin đính kèm: thị mới TTr Mái Dầm_kQSzTyVf.rar