Chi tiết thông báo

MỜI THẦU: DỰ ÁN KHU DÂN CƯ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHỢ PHƯỜNG VII THÀNH PHỐ VỊ THANH (11-12-2019 12:13:39)

MỜI THẦU: DỰ ÁN KHU DÂN CƯ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHỢ PHƯỜNG VII THÀNH PHỐ VỊ THANH

Tập tin đính kèm: Khu CD TDC Cho Phuong VII_qlXMhS9W.rar