Chi tiết thông báo

MỜI THẦU: DỰ ÁN KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI VÀ CHỢ XÃ HỎA LỰU (09-11-2019 18:14:58)

MỜI THẦU: DỰ ÁN KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI VÀ CHỢ XÃ HỎA LỰU

Tập tin đính kèm: Chợ xã Hỏa Lựu_67Si0EY5.rar