Chi tiết thông báo

MỜI THẦU: DỰ ÁN KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI ĐẠI THÀNH, THỊ XÃ NGÃ BẢY (09-11-2019 18:17:00)

MỜI THẦU: DỰ ÁN KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI ĐẠI THÀNH, THỊ XÃ NGÃ BẢY

Tập tin đính kèm: i Thành TX Ngã Bảy_acbuVDeE.rar