Chi tiết thông báo

Hướng dẫn Kiểm tra công tác nghiệm thu và xác định chi phí kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (25-07-2018 10:41:15)

Sở Xây dựng hướng dẫn Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và xác định chi phí kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Tập tin đính kèm: Huong dan Kiểm tra công tác nghiệm thu_ZBprX2G0.rar