Chi tiết thông báo

Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở (13-09-2017 09:36:06)

công bố Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở

Thực hiện số 1911/VP.UBND-KT ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Công văn số 1041/BXD-QLN ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Bộ Xây dựng.

Vừa qua Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an tỉnh Hậu Giang và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang trong việc xác định Danh mục các khu vực đã được xác định là khu vực cấm và các khu vực cần đảm bảo quốc phòng. Đến nay qua tổng hợp số liệu báo cáo từ UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Xây dựng xin công bố danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được cho phép sở hữu nhà ở theo quy định của Luật nhà ở.

 (Đính kèm danh mục các dự án)http://soxaydung.haugiang.gov.vn/public/scripts/ckeditor_upload/files/DANH%20MUC%20DA%20NHA%20O%20TM.xlsx

Trên đây là danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được cho phép sở hữu nhà ở được Thông báo công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng để các tổ chức, cá nhân nước ngoài, các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở có cơ sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Tập tin đính kèm: DANH MUC DA NHA O TM_kpvb5GgX.xlsx