Chi tiết thông báo

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG THÁNG 10, 11,12 VÀ QUÝ IV NĂM 2016 (24-02-2017 14:57:25)

Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hậu Giang tháng 10, 11,12 và quý IV năm 2016

Tập tin đính kèm: CSG HG Q4-2016 (1)_Ony7VfCt.pdf