Chi tiết thông báo

Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11-04-2017 02:58:41)

Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Trên cơ sở Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Bộ Xây dựng đã công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nội dung Bộ câu hỏi theo Tệp tin đính kèm.