UBND Tỉnh

QUY ĐỊNH (Dự thảo) Về quản lý và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

QUY ĐỊNH (Dự thảo)Về quản lý và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số ......../2019/QĐ-UBND ngày.... tháng.... năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Quyết định ban hành Quy định về quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Quyết định ban hành Quy định về quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng

Quyết định, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang