Bộ Xây dựng

Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng

CÔNG VĂN SỐ 693/BXD-PTDT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH BỀN VỮNG VIỆT NAM

CÔNG VĂN SỐ 693/BXD-PTDT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH BỀN VỮNG VIỆT NAM

THÔNG TƯ SỐ 21/2019/TT-BXD THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ

THÔNG TƯ SỐ 21/2019/TT-BXD THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ

Thông tư số 18/2019/TT-BXD hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Thông tư số 18/2019/TT-BXD hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Thông tư số 17/2019/TT-BXD hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Thông tư số 17/2019/TT-BXD hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Thông tư số 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Thông tư số 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thông tư số 14/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

Thông tư số 14/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

THÔNG TƯ SỐ 13/2019/TT-BXD quản lý chi phí xây dựng công trình xây dựng nông thôn mới

THÔNG TƯ SỐ 13/2019/TT-BXD quản lý chi phí xây dựng công trình xây dựng nông thôn mới

Thông tư số 10/2019/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng.

Thông tư số 10/2019/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng.

THÔNG TƯ SỐ 09/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

THÔNG TƯ SỐ 09/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định giao nhiệm vụ cho Cục Phát triển đô thị là cơ quan lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

Quyết định giao nhiệm vụ cho Cục Phát triển đô thị là cơ quan lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Quyết định về việc công nhận Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại III

Quyết định về việc công nhận Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại III

Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi thực hiện việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi thực hiện việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại nghị định số 100/2018/NĐ-CP