Bộ Xây dựng

Quyết định giao nhiệm vụ cho Cục Phát triển đô thị là cơ quan lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

Quyết định giao nhiệm vụ cho Cục Phát triển đô thị là cơ quan lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Quyết định về việc công nhận Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại III

Quyết định về việc công nhận Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại III

Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi thực hiện việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi thực hiện việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại nghị định số 100/2018/NĐ-CP

Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình Xây dựng

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình Xây dựng