Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH 21/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2017/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 21/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2017/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; KHAI KHÁC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN XUÂT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ VÀ CÔNG SỞ.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 319/QĐ-TTg SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 714/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH SỐ 319/QĐ-TTg SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 714/QĐ-TTg NGÀY 14 THÁNG 06 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở NGẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010

NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

V/v triển khai thực hiện Công văn số 116/BXD-VLXD ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ

V/v triển khai thực hiện Công văn số 116/BXD-VLXD ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ