Chính phủ

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010

NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

V/v triển khai thực hiện Công văn số 116/BXD-VLXD ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ

V/v triển khai thực hiện Công văn số 116/BXD-VLXD ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ