Tin tức sự kiện

Ngày 21 tháng 8 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 8 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040

Ngày 04 tháng 9 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1286/QĐ-UBND

Ngày 04 tháng 9 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1286/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1113/QĐ-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ xây dựng về Ban hành định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Bộ Xây dựng ra Quyết định 1113/QĐ-BXD về Ban hành định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng.

Tập thể vận động viên tham gia Hội thao Khối tham mưu Kinh tế

Thiết thực chào mừng 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang; Chào mừng 78 năm Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018)

Ngày 16 tháng 7 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 7 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thực nghiệm, trình diễn – Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, với các nội dung như sau:

Chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030.

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có Công văn số 3161/UBND-TH về việc điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Ngày 27/8/2018 Chi đoàn Sở Xây dựng Hậu Giang phối hợp với Đoàn Phường V – Chi Đoàn Sở Tài chính

Cùng với tuổi trẻ cả nước hướng về ngày kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018), và hưởng ứng chiến dịch tình nguyện năm 2018, với chủ đề “Vì cuộc sống cộng đồng”

Hưởng ứng chiến dịch tình nguyện năm 2018, với chủ đề “Vì cuộc sống cộng đồng”, chào mừng Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2-9

Chi đoàn Sở Xây dựng phối hợp với Đoàn Phường V – Chi đoàn Sở Tài chính – Đoàn cơ sở TTGDTX tỉnh Hậu giang đã tham gia hoạt động “Vì cuộc sống cộng đồng’’ nằm trong kế hoạch phát động thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 của BCH đoàn khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang.

Về việc cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang thuê đất để đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh” tại xã Vị Trung, hu

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang thuê đất để đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh” tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy.

Về thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018-2020

Ngày 01 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3094/KH-UBND về việc thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018-2020.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Về phương án điều chỉnh quy mô đầu tư dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh”

Ngày 28 tháng 6 năm 2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì cuộc họp thông qua phương án điều chỉnh quy mô đầu tư dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh”.

Về xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện triển khai Chương trình số 02/CTr-UBND và 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3007/VP.UBND-KT về việc xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện triển khai Chương trình số 02/CTr-UBND và 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh. Theo đó, Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau

Ngày 02 tháng 7 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 997/QĐ-UBND

Ngày 02 tháng 7 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 997/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040, với các nội dung như sau

Ngày 11 tháng 5 năm 2018 Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh ban hành Quyết định số 1575/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 5 năm 2018 Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh ban hành Quyết định số 1575/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định quản lý kiến trúc đường Cao Thắng, đường Trần Văn Hoài, khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, với các nội dung như sau