Tin tức sự kiện

Tập huấn đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng

Tập huấn đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng

Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng

Ngày 13 tháng 6 năm 2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-BXD về việc phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Ngày 13 tháng 6 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 876/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang với các nội dung như sau:

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu thực nghiệm, trình diễn – Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày 03 tháng 6 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 828/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu thực nghiệm, trình diễn – Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho ủy viên Ban Thường vụ các cấp ủy cơ sở

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho ủy viên Ban Thường vụ các cấp ủy cơ sở

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt

Hội nghị triển khai Đề án 1961 của Chính phủ và Chương trình nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh khu vực phía Nam

Hội nghị triển khai Đề án 1961 của Chính phủ và Chương trình nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh khu vực phía Nam

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015

Ngày 03 tháng 6 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh HậGiang u ban hành Quyết định số 828/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu thực nghiệm, trình diễn – Khu nông ngh

Ngày 03 tháng 6 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 828/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu thực nghiệm, trình diễn – Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nội dung như sau:

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nân

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 0

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 0

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020

Thông tư số 04/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

Thông tư số 04/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

Cập nhật danh sách cảnh báo công khai của FATF và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Cập nhật danh sách cảnh báo công khai của FATF và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Góp ý Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2011-2020.

Góp ý Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2011-2020.