Tin tức sự kiện

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nân

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 0

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 0

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020

Thông tư số 04/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

Thông tư số 04/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

Cập nhật danh sách cảnh báo công khai của FATF và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Cập nhật danh sách cảnh báo công khai của FATF và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Góp ý Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2011-2020.

Góp ý Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2011-2020.

Về việc công bố thông tin về khu đất thực hiện dự án Nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại Phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Về việc công bố thông tin về khu đất thực hiện dự án Nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại Phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Chủ trương triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm xã Long Bình, thị xã Long Mỹ.

Chủ trương triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm xã Long Bình, thị xã Long Mỹ.

Ngày 20 tháng 4 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm

Ngày 20 tháng 4 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng

Kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong cơ chế thực thi quyền hành chính

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong cơ chế thực thi quyền hành chính

XI MĂNG TRONG CUỘC CẠNH TRANH CĂNG THẲNG

XI MĂNG TRONG CUỘC CẠNH TRANH CĂNG THẲNG

Sẽ kiểm tra, kiểm định và xây dựng lộ trình xử lý nhà nguy hiểm ở khu vực đô thị

Sẽ kiểm tra, kiểm định và xây dựng lộ trình xử lý nhà nguy hiểm ở khu vực đô thị

Ban hành Luật số 84/2015/QH13 về an toàn, vệ sinh lao động

Ban hành Luật số 84/2015/QH13 về an toàn, vệ sinh lao động