Tin tức

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 0 (02-06-2016 12:14:10)

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020

Vừa qua, ngày 27 tháng 5 năm 2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 499/QĐ-BXD về Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020.

Theo đó, mục tiêu và một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020 được quy định cụ thể như sau:

Mục tiêu

- Phát triển ngành Xây dựng đạt trình độ tiên tiến ngang tầm với các nước trong khu vực. Tiếp cận và làm chủ các công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực công nghiệp xây lắp, đáp ứng yêu cầu xây dựng trong nước và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Phát triển mạnh công nghiệp vật liệu xây dựng, nhất là vật liệu mới, vật liệu chất lượng cao, vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư;

- Kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch. Từng bước hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, liên kết và phân bổ hợp lý theo lãnh thổ; phát huy vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các đô thị trong từng địa bàn, khu vực, vùng và toàn quốc. Chú trọng xây dựng và thực hiện quy hoạch nông thôn phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đặc điểm cụ thể của từng vùng, miền, địa bàn;

- Tăng cường kiểm soát, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, hiệu quả. Phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở của người dân theo các mục tiêu trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020

- Giá trị sản xuất của toàn Ngành tăng trưởng bình quân từ 9%-14%/năm; một số sản phẩm chủ yếu có bước phát triển đột phá, cơ bản chiếm lĩnh được thị trường trong nước, từng bước vươn ra thị trường khu vực và thế giới;

- Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 38-40%; Tỷ lệ quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch chung các đô thị đạt 100%; Tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt khoảng 95%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đạt khoảng 90%;

- Diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 25m2 sàn/người, trong đó tại đô thị đạt khoảng 29m2 sàn/người, tại nông thôn đạt khoảng 22m2 sàn/người; đầu tư xây dựng mới khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị.

Nguồn bài viết: Không có