Tin tức

Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung thành phố Vị Thanh (25-06-2019 12:14:23)

Ngày 12 tháng 6 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040

Với phạm vi, ranh giới lập quy hoạch cụ thể như sau:

a) Phạm vi nghiên cứu kết nối lập quy hoạch: 

Phạm vi nghiên cứu kết nối lập quy hoạch: bao gồm thành phố Vị Thanh (với 09 đơn vị hành chính) và vùng phụ cận thuộc huyện Vị Thủy (với 10 đơn vị hành chính), diện tích khoảng 348,24km2, trong đó:

- Thành phố Vị Thanh có diện tích khoảng 118,86km2.

- Vùng phụ cận thuộc huyện Vị Thủy có diện tích khoảng 229,38km2.

b) Phạm vi lập quy hoạch:

Phạm vi lập quy hoạch: bao gồm thành phố Vị Thanh và vùng đô thị hóa tập trung thuộc huyện Vị Thủy (gồm 03 xã: Vị Đông, Vị Trung và Vị Thủy), cụ thể:

- Thành phố Vị Thanh, có diện tích khoảng 118,86km2.

- Vùng đô thị hóa tập trung phụ cận thuộc huyện Vị Thủy, với tổng diện tích khoảng 70,58km2.

(Đính kèm Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).

Nguồn bài viết: phòng QHKT