Tin tức

Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc đã trình Sở Xây dựng xem xét trình Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị đơn vị  (09-06-2019 18:03:06)

Ngày 25 tháng 5 năm 2019, Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc đã trình Sở Xây dựng xem xét trình Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị đơn vị tại thời điểm 31/12/2018 để làm cơ sở tiến hành thực hiện các bước tiếp theo.

Trước đó, chiều ngày 09 tháng 05 năm 2019, Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công ty Cổ phần chứng khoán BETA (BETA), tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo xác định giá trị đơn vị và các vấn đề liên quan đến phương án cổ phần hóa của Trung tâm. Đến dự buổi họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc, Ban giam đốc, Trưởng - Phó các phòng và đại diện tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc.

Theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiêp công lập thành công ty cổ phần và Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2017-2020, cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc nhằm mục tiêu:

- Thực hiện cổ phần hóa nhằm huy động vốn của các cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trong và ngoài nước tăng cường năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của đơn vị sự nghiệp công lập sau cổ phần hóa.

- Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, nhà đầu tư và người lao động trong đơn vị.

- Nâng cao vai trò làm chủ thật sự, gắn chặt trách nhiệm, công việc và quyền lợi của cổ đông, tạo động lực thúc đẩy trong công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập của người lao động, của cổ đông và góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước.

- Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường; gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán.

Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát, tận tình của Ban chỉ đạo cổ phần hóa, của Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND tỉnh Hậu Giang là điều kiện thuận lợi cho Trung tâm trong việc tổ chức thực hiện thành công quá trình cổ phần hóa. Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc đã có sự chuẩn bị tích cực về mặt tư tưởng, tổ chức để quá trình cổ phần hóa diễn ra thuận lợi và thành công, đồng thời công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, và pháp luật của Nhà nước về cổ phần hóa cho cán bộ công nhân viên được thực hiện chu đáo.

Toàn thể viên chức và người lao động từ Ban lãnh đạo đến nhân viên đều thể hiện quyết tâm cao trong việc cổ phần hóa, sẵn sàng tham gia góp vốn mua cổ phần./.

Nguồn bài viết: Trung tâm QH-KT