Tin tức

Về thẩm tra về kết quả xây dựng nông thôn mới thành phố Vị Thanh năm 2019 (25-05-2019 16:58:39)

Ngày 06 tháng 5 năm 2019, tại Trụ sở UBND thành phố Vị Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại buổi làm việc cùng Đoàn thẩm tra về kết quả xây dựng nông thôn mới thành phố Vị Thanh năm 2019

Cùng tham dự có các thành viên Đoàn thẩm tra theo Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; Thành ủy, UBND thành phố Vị Thanh.

Sau khi nghe UBND thành phố Vị Thanh báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 của thành phố Vị Thanh và ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên có ý kiến chỉ đạo một số nội dung chính như sau:

1. Đối với UBND thành phố Vị Thanh:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận độngngười dân, đồng thời mở các đợt cao điểm để chỉnh trang, tạo cảnh quang môi trường đảm bảo sạch đẹp và nổi bật. Tuyên truyền theo chiều sâu góp phần nâng cao nhận thức người dân trong xây dựng nông thôn mới, nhất là tạo được sự đồng thuận cao khi thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tăng cường nhân rộng mô hình sản xuất, đặc biệt là phát triển các mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.

- Tăng cường công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp tục duy tu bảo dưỡng các công trình đã được đầu tư trong thời
gian qua.

2. Đối với Sở, ban ngành, đơn vị là thành viên Đoàn thẩm tra theo Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh:

Có văn bản đánh giá mức độ đạt từng tiêu chí xã nông thôn mới đối với các xã của thành phố Vị Thanh gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh theo đúng thời gian quy định.

3. Đối Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh:

- Hướng dẫn UBND thành phố Vị Thanh bổ sung hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh thực hiện các bước thủ tục, hoàn chỉnh hồ sơ cấp tỉnh trình Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Vị Thanh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Tổng hợp kết quả thẩm tra các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố Vị Thanh của các sở, ngành để xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Vị Thanh trước ngày 15/05/2019.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang để công bố thành phố Vị Thanh đủ điều kiện đề nghị xét công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để lấy ý kiến người dân từ ngày 17-19/05/2019. Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản gửiỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Đoàn thể chính trị, xã hội, UBND huyện, thị xã, thành phố để lấy ý kiến từ ngày 16-19/05/2019.

- Tham mưu UBND tỉnh họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hậu Giangbỏ phiếu đề nghị xét công nhận thành phố Vị Thanh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, dự kiến họp từ ngày 23-28/5/2019. Tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Vị Thanh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, dự kiến từ ngày29-31/5/2019.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp thành phố tiến hành lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn thành phố đối với việc đề nghị công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và có báo cáo về kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về việc đề nghị công nhận thành phố Vị Thanh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh trước ngày 22/5/2019.

5. Đối với Văn phòng UBND tỉnh:

 Cập nhật tiến độ thực hiện trình tự thủ tục hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định và công nhận thành phố Vị Thanh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để báo cáo Thường trực UBND tỉnh nắm, chỉ đạo kịp thời./.

Nguồn bài viết: Nguồn: Phòng PTĐT&HTKT