Tin tức

Về Triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hậu Giang năm 2019 (30-03-2019 16:11:52)

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 603/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hậu Giang năm 2019.

Mục đích của kế hoạch nhăm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hậu Giang năm 2019 là căn cứ để các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND huyện, thị xã,  thành phố, UBND các xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện năm 2019.

Mục tiêu bám sát quan điểm, mục tiêu của Chương trình theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện thực tế của tỉnh, xác định rõ nội dung và nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện Chương trình. Chủ động, quyết tâm và phối hợp thường xuyên, thống nhất giữa các cấp, các ngành, các địa phương phải coi đây là Chương trình phát triển kinh tế quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư, là giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương bổ sung nội dung, nhiệm vụ triển khai Chương trình OCOP vào chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của đơn vị để tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình. Các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ chức có liên quan phối hợp thực hiện, nghiên cứu đề xuất phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh.

Một số mục tiêu cụ thể, như sau:

- Phấn đấu chuẩn hóa ít nhất 25% số sản phẩm hiện có của địa phương (tương đương 12 sản phẩm). Tập trung đa dạng hóa các sản phẩm theo chuỗi
giá trị.

- Đối với sản phẩm cấp tỉnh: lựa chọn 03 sản phẩm khóm Cầu đúc Hậu Giang, chanh không hạt Hậu Giang, cá thát lát Hậu Giang phấn đấu đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao cấp tỉnh.

- Đối với sản phẩm cấp huyện: mỗi đơn vị cấp huyện lựa chọn 2 - 3 sản phẩm lợi thế nhất để tập trung chỉ đạo phát triển và hoàn thiện sản phẩm (theo danh sách sản phẩm chủ lực được phê duyệt trong đề án).

- Phát triển các tổ chức kinh tế: củng cố, kiện toàn các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; từng địa phương căn cứ vào tình hình thực tế sản phẩm chủ lực mà phát triển theo hướng phù hợp, ưu tiên phát triển theo chuỗi giá trị.

- Đào tạo tập huấn cho 100% cán bộ quản lý Chương trình, lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP.

- Thực hiện ít nhất 02 Chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP.

- Xây dựng trang Web quảng bá sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

- Phấn đấu phát triển ít nhất một dự án du lịch cộng đồng (được phê duyệt trong Đề án)./.

Nguồn bài viết: Nguồn: Phòng PTĐT&HTKT