Tin tức

Về trình tự thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018-2020 (28-01-2019 10:57:58)

Ngày 22/01/2019, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh ban hành Hướng dẫn số 16/HD-VPĐT.NTM

Ngày 22/01/2019, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh ban hành Hướng dẫn số 16/HD-VPĐT.NTM về hướng dẫn về trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trình về trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 theo phân cấp và các bước thực hiện như sau:

1. Cấp xã

Bước 1. Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Bước 2. Tổ chức tự đánh giá và lấy ý kiến kết quả thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Bước 3. Hoàn thiện hồ sơ

2. Cấp huyện

Bước 1. Đưa vào kế hoạch thực hiện đối với các xã đủ điều kiện đăng ký

Bước 2. Tổ chức thẩm tra

Bước 3. Tổ chức lấy ý kiến

Bước 4. Hoàn thiện hồ sơ

3. Cấp tỉnh

Bước 1. Tổ chức thẩm định:

Bước 2. Tổ chức xét, công nhận:

Bước 3. Công bố.

Nguồn bài viết: Phòng QLN