Tin tức

Về tình hình triển khai thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND và số 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về xây dựng thành phốVị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩ (28-01-2019 10:55:54)

Ngày 10/01/2019, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 181/TB.VP.UBND

Ngày 10/01/2019, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 181/TB.VP.UBND về kết luận của Chủ tịch tỉnh Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND và số 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về xây dựng thành phốVị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III đến năm 2020. Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu chỉ đạo như sau:

1. Giao các thành viên trong Ban Chỉ đạocó trách nhiệm thực hiện tiêu chuẩn liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách để hỗ trợ 02 đơn vị: thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ hoàn thành 59 chỉ tiêu phát triển đô thị theoquy định, đưa việc thực hiện các tiêu chuẩn này vào nhiệm vụ năm 2019 và năm 2020 của đơn vị mình; trong đó nhấn mạnh các ngành: Lao động -Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chấm điểm các tiêu chuẩn đã được nêu tại Công văn số 4085/VP.UBND-KT ngày 11/09/2018 của Văn phòng UBND tỉnh.

2. Giao Sở Xây dựng:

- Tập trung huy động tối đa nguồn nhân lực để thực hiện 02 chương trình phát triển đô thị, trong đó ưu tiên phương án tăng cường điều động tạm thời nhân sự cho Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn lên kế hoạch thực hiện chi tiết hàng tuần, định kỳ ngày 15 và ngày 28 hàng tháng báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh kết quả thực hiện (trong đó có bảng chấm điểm 59 tiêu chuẩn đô thị).

- Chủ động liên hệ thường xuyên với 02 địa phương nắm bắt, tháo gỡ, hướng dẫn việc thực hiện để đạt các tiêu chuẩn đô thị.

- Trước ngày 15/3/2019, tham mưu UBND tỉnh có văn bản trình Bộ Xây dựng thỏa thuận xin phê duyệt quy hoạch chung Đồ án “Quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”.

- Tiếp tục rà soát các chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh trong các cuộc họp định kỳ về 02 Chương trình phát triển đô thị của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo có liên quan; lập danh sách các đơn vị chưa có văn bản báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thường trực UBND tỉnh.

- Hoàn chỉnh Báo cáo sơ kết quý IV/2018 về tình hình triển khai thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND và Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh theo quy định.

3. Giao Sở Tài chính cân đối nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019, trình UBND tỉnh xem xét phân bổ kinh phí cho UBND thành phố Vị Thanh và UBND thị xã Long Mỹ thực hiện lập Đề án Phân loại đô thị.

4. Giao UBND thành phố Vị Thanh, UBND thị xã Long Mỹ chủ động đẩy nhanh thực hiện lập Đề án Phân loại đô thị trong quý I/2019.

5. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã Long Mỹ tích cực kêu gọi đầu tư dự án Bến xe thị xã Long Mỹ nỗ lực khởi công trước năm 2020.

6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND thành phố Vị Thanh, UBND thị xã Long Mỹ khẩn trương trình UBND tỉnh danh mục mời gọi đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/01/2019.

7. Giao Sở Nội vụ rà soát việc hoàn thành 59 tiêu chuẩn đô thị để gắn vào kết quả thực hiện nhiệm vụ thi đua cuối năm của các ngành liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.

8.  GiaoSở Tài nguyên và Môi trường:

- Chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất ưu tiên tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng nhanh dự án Bến xe Hậu Giang do Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc làm chủ đầu tư, trong tháng 6/2019 bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư khởi công

- Khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định đấu giá Khu thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh, trong đó yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện đúng nội dung phương án đấu giá.

- Chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện giải phóng mặt bằng nhanh dự án Khu đô thị mới Vạn Phong phường Thuận An, phấn đấu trong tháng 6/2019 bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư khởi công.

- Dự án Nhà tang lễ: Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản báo cáo đề xuất việc xử lý đối với quy hoạch vị trí Nhà tang lễ (cũ) trên địa bàn huyện Vị Thủy, triển khai vị trí mới Nhà tang lễ tại địa bàn thành phố Vị Thanh.

9. Về đô thị Vị Thanh:

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đẩy nhanh việc khởi công Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vị Thanh trước ngày 15/3/2019.

- UBND thành phố Vị Thanh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang” theo kế hoạch đề ra.

10. Về đô thị Long Mỹ:

- Giao Sở Xây dựng sớm phê duyệt thỏa thuận tổng mặt bằng dự án “Siêu thị và Khu đa chức năng tại ấp 1 thị trấn Long Mỹ” trước ngày 04/01/2019. Nếu trước ngày 11/01/2019, Chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì đề nghị Cục Thuế tỉnh xử phạt theo quy định,đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập Đoàn thanh tra xác định hành vi vi phạm để đề xuất thu hồi dự án.

- Giao UBND thị xã Long Mỹ theo dõi sát việc thực hiện dự án “Siêu thị và Khu đa chức năng tại ấp 1 thị trấn Long Mỹ”, chủ động báo cáo định kỳ ngày 15 và ngày 28 hàng tháng về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thường trực UBND tỉnh.

- Đối với dự án Nhà lồng chợ Vĩnh Tường: trước ngày 15/02/2019 vẫn chưa thi công hoàn thành các hạng mục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn thanh tra tham mưu xử lý thu hồi dự án theo quy định.

- Giao UBND thị xã Long Mỹ: đẩy nhanh việc thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất dự án chợ Long Mỹ; trình UBND tỉnh chủ trương đấu giá các Khu đất công trên địa bàn thị xã.

Nguồn bài viết: Phòng PTĐT&HTKT