Tin tức

Triển khai thực hiện các thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. (28-01-2019 10:51:38)

Triển khai thực hiện các thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký ban hành một số Thông tư như:  Thông tư số 09/2018/TT-BXD ngày 15 tháng 11 năm 2018 V/v ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng; Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Với vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã mau chóng có văn bản đến các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung theo các thông tư trên; đồng thời đề nghị các đơn vị trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị tổng hợp ý kiến gửi về Sở Xây dựng để Sở tổng hợp trình Bộ Xây dựng xem xét./.

Nguồn bài viết: Phòng QLN