Tin tức

Về việc triển khai Thông tư 09/2018/TT-BXD ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Xây dựng (22-01-2019 10:48:41)

Về việc triển khai Thông tư 09/2018/TT-BXD ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Xây dựng, về việc Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng

Ngày 15/11/2018, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã ký ban hành Thông tư 09/2018/TT-BXD về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng, ký hiệu QTKĐ: 01-2018/BXD.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 09/2018/TT-BXD, các tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các cá nhân đã được cấp chứng chỉ kiểm định viên đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng khi thực hiện kiểm định phải tuân thủ quy định tại quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động QTKĐ: 01-2018/BXD ban hành kèm theo Thông tư 09/2018/TT-BXD.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 và bãi bỏ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 11/2017/TT-BXD ngày 16/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

Nguồn: Thông tư 09/2018/TT-BXD

Nguồn bài viết: Phòng QLCL