Tin tức

Ngày 17 tháng 9 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1383/QĐ-UBND  (08-10-2018 17:32:39)

Ngày 17 tháng 9 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1383/QĐ-UBND V/v phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

1. Ranh giới và phạm vi nghiên cứu:

1.1 Phạm vi nghiên cứu quy hoạch: Phạm vi nghiên cứu quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang với diện tích khoảng 2.211,3ha.

1.2. Ranh giới lập quy hoạch:

Ranh giới lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang có tứ cận tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc: giáp kênh Ông Năm Sáng;

- Phía Nam: giáp thị xã Ngã Bảy

- Phía Đông: giáp xã Đông Phước, huyện Châu Thành;

- Phía Tây: giáp kênh Mương Lộ, kênh Sơn Trắng và kênh Ngã Củ Chùa.

2. Tính chất đô thị:

Đô thị Tân Long được định hướng phát triển thành đô thị loại V, là trung tâm kinh tế - xã hội phía Đông Bắc huyện Phụng Hiệp với các chức năng: dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, đầu mối giao thông quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tiểu vùng phía Đông Bắc huyện Phụng Hiệp.

3. Dự báo quy mô dân số, diện tích đất xây dựng đô thị:

3.1. Quy mô dân số:

- Dân số hiện trạng năm 2017 khoảng 13.279 người, trong đó khu vực lập quy hoạch khoảng 5.000 người.

- Dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 30.000 người, trong đó khu vực lập quy hoạch khoảng 15.000 người.

3.2. Quy mô diện tích: Dự kiến đến năm 2030 khoảng 285ha.

4. Một số chỉ tiêu kinh kế kỹ thuật chủ yếu:

4.1. Chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng đô thị:

4.2. Quy hoạch san nền: ≥ +2,0m.

4.3. Quy hoạch cấp nước:

4.4. Quy hoạch thoát nước thải sinh hoạt:

4.5. Quy hoạch cấp điện:

5. Các yêu cầu, định hướng phát triển đô thị:

Khi lập đồ án quy hoạch: phải được thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, cụ thể phải đạt những nhiệm vụ sau:

5.1. Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng về kinh tế - xã hội, dân số, lao động, sử dụng đất đai, hiện trạng về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội, môi trường của đô thị.

5.2. Xác định tính chất, mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, lao động, quy mô đất xây dựng đô thị, các chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho đô thị phù hợp với các yêu cầu phát triển của từng giai đoạn.

5.3. Dự kiến sử dụng đất của đô thị theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn.

5.4. Định hướng phát triển không gian đô thị, bao gồm:

5.5. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm:

5.6. Đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 11 năm 2011 của Bộ xây dựng.

5.7. Đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư phát triển và nguồn lực thực hiện.

5.8. Định hướng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật đô thị theo các giai đoạn.

6. Thành phần hồ sơ quy hoạch:

Thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010, Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016, Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng.

 

(Đính kèm quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang)

         PHÒNG QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

 

Nguồn bài viết: Phòng QH - KT