Tin tức

Về việc cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang thuê đất để đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh” tại xã Vị Trung, hu (11-08-2018 16:36:30)

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang thuê đất để đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh” tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy.

Theo đó, UBND tỉnh thuận cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang thuê đất với diện tích 23.310,9m2 tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy để đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh”.

UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang có trách nhiệm liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính và đăng ký quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Sử dụng đất theo đúng mục đích và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình, bảo vệ môi trường và đảm bảo tiến độ thực hiện, thời gian đưa đất vào sử dụng.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan xác định tiền thuê đất của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang phải nộp theo đúng quy định của pháp luật.Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục có liên quan  để trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định./.

Nguồn: Phòng PTĐT&HTKT

Nguồn bài viết: Không có