Tin tức

Về xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện triển khai Chương trình số 02/CTr-UBND và 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh (25-07-2018 12:45:24)

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3007/VP.UBND-KT về việc xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện triển khai Chương trình số 02/CTr-UBND và 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh. Theo đó, Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan rà soát lại hiện trạng của các tiêu chí phân loại đô thị và phương pháp tính điểm cho 02 đơn vị: thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh (trong đó yêu cầu các sở, ngành phụ trách có ý kiến cụ thể về kết quả đánh giá hiện trạng tiêu chí và giải pháp thực hiện để công nhận tiêu chí đạt theo quy định).

Đồng thời, hướng dẫn UBND thị xã Long Mỹ, UBND thành phố Vị Thanh xây dựng lại Kế hoạch chi tiết thực hiện triển khai Chương trình số 02/CTr-UBND và 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh để đảm bảo kịp tiến độ yêu cầu (lưu ý xác định các dự án, chương trình, nhiệm vụ phải hoàn thành, đánh giá số điểm các tiêu chí đạt được theo mốc thời gian từng quý); tổng hợp gửi văn bản về UBND tỉnh trước ngày 20/7/2018./.

Nguồn: Phòng PTĐT&HTKT

Nguồn bài viết: Không có