Tin tức

Ngày 02 tháng 7 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 997/QĐ-UBND  (25-07-2018 12:34:44)

Ngày 02 tháng 7 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 997/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040, với các nội dung như sau

 1. Phạm vi, quy mô và giai đoạn lập quy hoạch:

Phạm vi nghiên cứu và quy mô lập quy hoạch: Toàn bộ khu vực phát triển Đô thị bao gồm thành phố Vị Thanh hiện hữu và huyện Vị Thủy, diện tích khoảng 349,28km2, trong đó:

- Thành phố Vị Thanh: dân số hiện trạng khoảng 100.280 người,          diện tích: khoảng 119,06km2

- Huyện Vị Thủy: dân số hiện trạng khoảng 101.121 người, diện tích: khoảng 230,33km2.

Quy mô dân số: Hiện trạng khoảng 201.401 người. Dự báo sơ bộ đến năm 2025 khoảng 210.000 người, đến năm 2040 khoảng 250.000 người.

Giai đoạn lập quy hoạch: Dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2025, ngắn hạn đến 2030, dài hạn đến năm 2040.

2. Quan điểm và mục tiêu quy hoạch:

2.1. Quan điểm quy hoạch: Quy hoạch phát triển đô thị Vị Thanh đáp ứng các vai trò, chức năng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo đô thị phát triển bền vững.

2.2. Mục tiêu quy hoạch:

- Quy hoạch phát huy thế mạnh là trung tâm vùng tứ giác tăng trưởng kinh tế mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Nâng cao chất lượng Đô thị tại các khu vực phát triển hiện hữu, hoạch định các khu vực phát triển đô thị, đảm bảo toàn bộ khu vực đáp ứng yêu cầu phát triển với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tối thiểu theo tiêu chí đô thị loại II.

- Gìn giữ và phát huy các giá trị về tự nhiên, cảnh quan, văn hóa, kiến trúc truyền thống, phát triển du lịch, thu hút đầu tư trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng đô thị và điều kiện sống của người dân đô thị.

- Tạo cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch chung và triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

3. Tính chất:

Trung tâm công nghiệp chế biến chất lượng cao, Trung tâm dịch vụ, du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long;

Trung tâm hành chính, tài chính, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang;

Là đô thị loại II, phát triển bền vững, gìn giữ và phát huy các giá trị về tự nhiên, văn hóa…

4. Các yêu cầu nội dung nghiên cứu quy hoạch:

4.1. Đánh giá thực trạng phát triển

4.2. Xác định tiền đề, dự báo phát triển, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

4.3. Định hướng phát triển không gian và thiết kế đô thị

4.4. Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá môi trường chiến lược

4.5. Đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

 (Đính kèm quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang)

    

Nguồn bài viết: Phòng QH - KT