Tin tức

Về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND và 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh. (28-06-2018 12:13:47)

Ngày 01 tháng 6 năm 2018, VP.UBND tỉnh có Công văn số 2235/VP.UBND-KT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND và 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh

Theo đó, Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Để hạn chế phát sinh khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch xây dựng trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, giao Sở Xây dựng khẩn trương liên hệ với Bộ Xây dựng sớm cho ý kiến về Nhiệm vụ “Quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”, trình UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ nêu trên. Đồng thời, khẩn trương thực hiện song song các nhiệm vụ để đảm bảo trình tự, thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch trên trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

- Giao UBND thành phố Vị Thanh, UBND thị xã Long Mỹ chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cùng các ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch phát triển đô thị chi tiết cụ thể cho từng quý, từng năm (lưu ý xác định thứ tự ưu tiên các dự án, các nhóm tiêu chí hoàn thành trong năm) theo Bảng tiêu chí phân loại đô thị để phục vụ việc đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đô thị.

- Đồng thời, Thường trực UBND tỉnh giao các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND và 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh; gửi Kế hoạch về Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 7 năm 2018 để báo cáo Thường trực UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Nguồn: Phòng PTĐT&HTKT

Nguồn bài viết: Không có