Tin tức

Về Sơ kết Chương trình số 02/CTr-UBND và 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh. (28-06-2018 12:12:36)

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 06 tháng thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND và 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

Tham dự buổi sơ kết có các đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo của cấp tỉnh và cơ quan Báo, đài; dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn.

Sau khi nghe báo cáo kết quả 06 tháng thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND và 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II; thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III và ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự họp, Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Vị Thanh, UBND thị xã Long Mỹ và các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2018 và phương hướng 06 tháng cuối năm 2018 về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/3/2016 của Tỉnh ủy Hậu Giang (khóa XIII) về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 31/3/2016 của Tỉnh ủy Hậu Giang (khóa XIII) về xây dựng thị xã Long Mỹ đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

- Giao UBND thành phố Vị Thanh, UBND thị xã Long Mỹ và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND và 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh./.

Nguồn: Phòng PTĐT&HTKT

Nguồn bài viết: Không có