Tin tức

Bộ Xây dựng phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành Xây dựng (03-10-2017 10:36:46)

Bộ Xây dựng phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành Xây dựng

Nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của ngành Xây dựng năm 2017 và kế hoạch 5 năm, hướng tới kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ra Chỉ thị số 04/CT-BXD phát động đợt thi đua đặc biệt trong năm 2017 tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn Ngành với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững”.

                                     

Chỉ thị số 04/CT-BXD phát động đợt thi đua đặc biệt trong năm 2017 tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn ngành Xây dựng với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững”.( Ảnh minh họa)

Theo đó, thực hiện Quyết định số 547/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và Kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn Ngành với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững (từ 02/9/2017 đến 31/3/2018), lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Ngành với những nội dung cụ thể như sau:

Tiếp tục quán triệu sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chính trị trong toàn Ngành nhằm nâng cao nhận thức và vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể; tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và Kế hoạch 5 năm của ngành Xây dựng.

Đối với Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch – Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Nội dung thi đua vào các nhiệm vụ quản lý Nhà nước nâng cao chất lượng tham mưu triển khai thực hiện và bàn hành các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành. Thi đua lập thành tích trong công tác quản lý phát triển nhà, quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý đô thị, quản lý vật liệu xây dựng, quản lý bất động sản, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, đổi mới quy trình, lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết và bình xét khen thưởng đợt thi đua đặc biệt theo quy định của pháp luật; quán triệt tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của ngành Xây dựng đảm bảo trang trọng, thiết thực và tiết kiệm. Vụ tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả việc thực hiện Chỉ thị này.

 

                                 Nguồn: Chỉ thị số 04/CT-BXD.

 Đăng tin: Phòng Quản lý chất lượng CT XD- SXD.

Nguồn bài viết: Không có