Chi tiết thông báo

Phê duyệt danh sách thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018 (28-05-2018 18:41:37)

Quyết định số 01/QĐ-HĐ ngày 29/5/2018 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về việc phê duyệt danh sách thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018

Nếu thông tin có sai sót, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý xây dựng, số điện thoại 0293.3504229 hoặc ông Lê Việt Trường – Chuyên viên phòng Quản lý xây dựng, số điện thoại: 0938.249320 để được xem xét, điều chỉnh.

Tập tin đính kèm: Thông báo số 01_kto7wdcH.doc