Chi tiết thông báo

Thông báo dời ngày thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (08-05-2018 10:10:44)

Theo Thông báo số 392/TB-SXD ngày 03/4/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 1 năm 2018) thì thời gian dự kiến sát hạch là ngày 17/5/2018, nay thay đổi thời gian sát hạch là ngày 05/6/2018

Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân được biết