Chi tiết thông báo

V/v góp ý dự thảo “Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” (13-04-2018 10:03:21)

V/v góp ý dự thảo “Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Tập tin đính kèm: Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu_vWTm4d21.rar